Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Arviointi

Palaute

Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisen kehittymisestä koko opiskelun ajan.

Opettajat, muut opetukseen osallistuvat ja työpaikalla opiskelua ohjaavat työpaikkaohjaajat antavat palautetta. Palautteessa verrataan edistymistä suhteessa koulutuksen tavoitteisiin.

Palaute voi olla suullista tai kirjallista. Myös erilaisten harjoitustehtävien ja –töiden kautta annetaan palautetta siitä, miten osaaminen kehittyy. Palautteella ohjataan ja kannustetaan HOKSin mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen ja itsearviointiin.

Osaamisen arviointi – näyttö

Osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain. Kun koko tutkinnon osan edellyttämä ammattitaito on opiskeltu, osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtehtävissä, niin sanotussa näytössä.

Näytössä osoitetaan, miten hyvin opiskelija on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Näyttö toteutetaan yleensä työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Tarvittaessa näyttöä voi täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Näyttö suunnitellaan HOKSiin.

Arviointi perustuu aina tutkinnon perusteissa määriteltyihin tavoitteisiin ja kriteereihin. Aina uuden tutkinnon osan tai opetuskokonaisuuden alussa opettaja kertoo tavoitteet ja arviointikriteerit.

Yhteisten tutkinnon osien osaaminen voidaan tarvittaessa näyttää myös muulla tavoin. Valmentavan koulutuksen osien osaaminen osoitetaan muulla tavalla kuin näytössä.

Sinulla on aina mahdollisuus suoritustesi itsearviointiin. Se ei vaikuta osaamisen arviointiin.

Osaamisen arvioinnin tulos tulee olla tiedossasi kahden viikon kuluessa. Arvioijien tulee kertoa sinulle arviointiperusteet.Kun opettaja kirjaa osaamisen arvioinnin tuloksen Wilmaan, siitä tulee tieto opiskelijan sähköpostiin.

Arvioijat ja arviointiasteikko

Ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista päättävät aina kaksi arvioijaa yhdessä. Yleensä toinen heistä on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Valmentavan koulutuksen ja yhteisten tutkinnon osien arvioinnista päättää opettaja.

  • Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan asteikolla 1–5.
  • Valmentavan koulutuksen tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty.
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arvioinnin uusiminen

Jos suoritus hylätään, opiskelijalla on mahdollisuus uusia osaamisen osoittaminen. Uusiminen suunnitellaan yhdessä arvioijien kanssa (opiskelija ja arvioija). Suunnitelmassa huomioidaan hylkäyksen perustelut ja osaamisen puutteet.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten osaamista vahvistetaan riittävästi ennen uusintaa. Arvioiva opettaja tekee HOKSiin tarvittavat muutokset.

Arvosanan korottaminen

Tutkinnon osan arvosanaa voi halutessa korottaa.  Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa myös tunnustettujen opintojen arvosanoja koulutuksen aikana.

Hyväksytty suoritus korotetaan aina kokonaisuutena. Vastuuopettaja, arvioiva opettaja ja opiskelija suunnittelevat, mitä osaamista ja miten opiskelijan on vahvistettava ennen arvosanan korottamista.

Arvioijat ja opiskelija suunnittelevat osaamisen osoittamisen. Suunnitelmat kirjataan HOKSiin

Arvioinnin tarkistaminen

Jos opiskelija on tyytymätön arviointiin, hän voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista.

Arvioinnin tarkastamista on pyydettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset ja tietoa arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseen.

Arvioijat tekevät päätöksen tarkistamisesta kahden viikon kuluessa tarkistuspyynnön jättämisestä.

Arvioinnin oikaisu

Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää kirjallisesti alan työelämätoimikunnalta oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jos arviointi on ollut ilmeisesti virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat.

%d bloggaajaa tykkää tästä: