Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Järjestyssäännöt

Sataedun järjestyssäännöt

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja perusta

Sataedun kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia. Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt, joiden tarkoituksena on turvata hyvät opiskelu- ja työolosuhteet sekä taata jokaiselle työrauha sekä turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö.

Järjestyssäännöt pohjautuvat seuraavaan lainsäädäntöön
 • Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013
 • Tupakkalaki 549/2016
 • Alkoholilaki 1102/2017
 • Järjestyslaki 612/2003
 • Vahingonkorvauslaki 412/1974

2. Järjestyssääntöjen soveltaminen

Järjestyssääntöjä noudatetaan oppilaitoksen alueella ja kaikissa opiskeluun liittyvissä oppimisympäristöissä ja tilanteissa, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan lisäksi työpaikan sääntöjä.

3. Opiskelijan oikeudet

 • Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
 • Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee opiskelijan kehitystä hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi.
 • Koulutuksen järjestäjän tulee laatia yhdessä opiskelijan kanssa hänen yksilöllisiin tavoitteisiin ja valintoihin perustuva henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan hänen aiemmin hankkimansa osaaminen.

4. Opiskelijan velvollisuudet

4.1. Opetukseen osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen, jollei poissaololle ole perusteltua syytä. Opiskelijan tulee noudattaa työjärjestyksen mukaisia työaikoja ja ilmoittaa aina poissaolosta. Alaikäisen opiskelijan poissaolon selvittää huoltaja.

4.2. Käyttäytyminen

Oppimisympäristöissä jokaisen tulee käyttäytyä asiallisesti, hyviä käytöstapoja noudattaen ja toisia opiskelijoita, henkilökuntaa ja asiakkaita kunnioittaen.

4.3. Omaisuuden käsittely

Oppimisympäristöissä opiskelijan käytössä olevaa omaisuutta ja materiaaleja on käsiteltävä huolellisesti, annettujen ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijalla on korvausvelvollisuus tahallisesta ja tuottamuksellisesta omaisuuden vahingoittamisesta.

4.4. Turvallinen ja häiriötön työ- ja oppimisympäristö

 • Jokaisella on vastuu turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppimisympäristöstä.
 • Mobiililaitteita käytetään siten, ettei se häiritse opetusta ja oppimista.
 • Kaikenlainen henkinen ja fyysinen kiusaaminen on kielletty.
 • Oppilaitokseen ei saa tuoda, eikä työpäivän aikana pitää hallussa, sellaista esinettä tai ainetta, jolla voi vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, ja jonka hallussapitoon ei ole hyväksyttävää syytä.

4.5. Työturvallisuus

 • Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen työturvallisuus- ja muita turvallisuusohjeita tulee noudattaa. Jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuteen liittyvistä puutteista välittömästi opettajalle tai muulle henkilöstön edustajalle.
 • Opiskelijan tulee pukeutua ammattialan työtehtävien ja eri oppimisympäristöjen vaatimusten mukaisesti. Lävistys- ja muiden korujen käyttö on kielletty sellaisissa oppimistilanteissa, joissa ne vaarantavat työ- ja asiakasturvallisuuden.
 • Opiskelijalla on velvollisuus pitää salassa opiskelun yhteydessä saamansa tiedot saman periaatteen mukaan kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden salassapidosta erikseen säädetään.

4.6. Päihteet ja tupakointi

Oppilaitos on päihteetön ja savuton.

 • Päihteiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen sekä niiden välittäminen ja myyminen on kielletty oppilaitoksen alueella, oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa.
 • Nuuskaaminen, tupakointi ja sähkötupakan käyttö ja esilläpito on kielletty oppilaitoksen alueella, oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa.

4.7. Liikenne ja pysäköinti oppilaitoksen alueella

Oppilaitoksen alueella liikuttaessa noudatetaan varovaisuutta ja liikenteestä annettuja ohjeita sekä vältetään turhaa ajamista. Ajoneuvot pysäköidään vain niille varatuille paikoille.

4.8. Opiskelija-asuntola

Opiskelija-asuntolassa asuvan tulee noudattaa erikseen määriteltyä asuntolan järjestyssääntöä. Asuntolan järjestyssäännöt löytyvät kohdasta asuminen.

5. Järjestyssääntörikkomukset

Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia kurinpidollisia toimia. Tällaisia ovat opiskelijalle annettava kirjallinen varoitus, poisto opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, poisto oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta, opetuksen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi ja määräaikainen erottaminen enintään yhden vuoden ajaksi.

6. Opiskeluoikeuden peruuttaminen, pidättäminen ja palauttaminen

Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (673/2017) määräämissä tutkinnoissa voidaan myös opiskelijan opiskeluoikeus peruuttaa, pidättää tai palauttaa koulutuksen järjestäjän monijäsenisen toimielimen päätöksellä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: