Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Opiskelukustannukset ja rahoitus

Oppivelvollisilla maksuton koulutus

Oppivelvollisia ovat nuoret, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut toisen asteen tutkinnon.

Oppivelvollisena aloittamasi koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin täytät 20 vuotta. Jos olet sitä ennen suorittanut toisen asteen koulutuksen, maksuttomuus päättyy aiemmin.

Maksuttomuutta voidaan pidentää, jos olet keskeyttänyt oppivelvollisuutesi Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisilla perusteilla.

Opiskelussa tarvitsemasi työasut, työvälineet, materiaalit, yms. ovat sinulle maksuttomia. Aloittaessasi opinnot saat tietoa vastuuopettajaltasi opintoalan käytännöistä.

Opiskelukustannukset

Opiskelukustannukset muille kuin oppivelvollisille opiskelijoille

Saat maksuttoman lounaan, jos opiskelet päätoimisesti ammatillista perustutkintoa (ei koske oppisopimus-, työvoima- sekä henkilöstökoulutuksessa olevia opiskelijoita).

Maksat itse oppikirjat, opiskeluvälineet, osan työvaatetuksesta ja työturvallisuusvälineistä sekä kortit (esim. työturvallisuus- ja tulityökortit).

Tarkempaa tietoa oman alasi opiskelukustannuksista saat vastuuopettajaltasi tai vastuukouluttajaltasi. Alakohtaiset kustannukset löytyvät myös täältä. Klikkaa auki haluamasi tutkinto.

Sinulle voi tulla kustannuksia myös koulumatkasta bussilla tai omalla autolla.

Voit saada Kelalta tukea opintoihin liittyviin kustannuksiin. Tällä sivulla on tietoa eri tukimuodoista. Lisätietoa löydät Kelan sivuilta.

Mahdollisuudesta asua opiskelija-asuntolassa, löydät tietoa täältä.

Opintotuki

Opintotukea ovat 17 vuotta täyttäneille maksettava opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Oppivelvolliset voivat saada opintotukea lukuunottamatta opintorahan oppimateriaalilisää.

Opintoraha on verollista tuloa.

Opintorahan määrään vaikuttavat:

 • hakijan ikä
 • asuuko hakija itsenäisesti vai vanhempansa luona
 • onko hakija avioliitossa ja
 • onko hakijalla lapsia.

Vanhempien tulot ja omat tulot voivat vaikuttaa opintorahan suuruuteen.

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu iästä ja oppilaitoksesta.

Lisätietoa KELA Opintotuki

Hae opintotukea verkossa: HAE Opintotukea

Opintorahan oppimateriaalilisä

Kela voi myöntää opintorahan oppimateriaalilisää. Tutustu tarkemmin oppimateriaalilisän myöntämisen perusteisiin Kelan sivuilla. Et voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen (oppivelvolliset).

Asumistuki

Asumistukea voi saada opiskeluajalta. Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Samaan ruokakuntaan kuuluvat puolisot ja muut lähisukulaiset sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet.

Asumisen tukien palvelunumero opiskelijoille on 020 692 209.

Lisätietoa  KELA Asumistuki

Hae asumistukea verkossa HAE Asumistuki

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat suorittamasi opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Oppivelvolliset opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat.

Oppivelvolliset opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen kaikilla opiskelijoilla

Elokuusta alkaen koulumatkatukea voi saada, vaikka sinulla ei ole päivittäistä koulumatkaa.

 • Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa.
 • Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa.
 • Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi.

Koulumatkatukea pitää hakea erikseen joka vuosi. Hakemuksen saa opintotoimistosta tai täältä: KELA Koulumatkatuki.

Hakemus jätetään oppilaitokseen. Koulumatkatukea ei voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Työttömyysetuudella opiskelu

Työttömyysetuudella tuetun opiskelun mahdollisuuden TE-toimisto arvioi aina tapauskohtaisesti. Arvioinnissa tarkastellaan, parantaako koulutus ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle.

Työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta on AINA sovittava ennen opintojen alkamista!

Työttömyysetuutta opiskelun ajalta voi saada, jos on

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa
 • vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua (osaamispisteitä kertyy vähintään 4,5 opiskelukuukautta kohden).

Opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon tai mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta.

Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana.

Jos opiskelua on päätetty tukea, opintojen ajalta saa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Tukea saavan opiskelijan on ilmoitettava muun muassa opintojen edistymisestä Te-toimistoon.

Lisätietoja TE-toimistosta ja TE-PALVELUT Työnhakija, koulutus

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada, jos on omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja

 • on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
 • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
 • jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai yrittäjänä myös useammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää ja
 • yrittäjänä verotettavat ansiotulot yritystoiminnasta alenevat tukiaikana vähintään kolmanneksen
 • saa opintovapaan aikana sivutuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa tai yrittäjänä muuta kuin yritystoiminnan ansiotuloa enintään 444,08 euroa kuukaudessa ja
 • ei saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta Työllisyysrahasto voi maksaa tukea. Koulutusrahasto maksaa tukea yhteensä enintään 15 kuukauden ajalta.

Työllisyysrahasto myöntää tukea tutkintoon johtavaan opiskeluun, tutkinnon osien suorittamiseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

Aikuiskoulutustuen määrä on sama kuin ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä (päivärahan korotusosia ei makseta).

Lisätietoja Työllisyysrahasto

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto voi myöntää ammattitutkintostipendin 400 euroa kertakorvauksena opiskelijalle. Lisätietoa Työllisyysrahasto: Stipendin hakijoille

Vuorotteluvapaalla opiskelu

Sovi työnantajasi kanssa vuorotteluvapaasta. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi sijaisen, joka on työtön työnhakija.

Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla, myös opiskellen.

Vuorottelukorvausta voi saada, jos

 • edellisen vuorotteluvapaan pitämisestä on vähintään 5 vuotta
 • on ollut työssä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta ja
 • on ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta.

Vuorotteluvapaalle jääville on yläikäraja. Vapaalle ei voi jäädä enää sen kalenterikuukauden jälkeen, kun työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuseläkkeen alaikärajan täyttymiseen on aikaa 3 vuotta tai vähemmän. Vuorottelijan yläikärajaa ei sovelleta ennen vuotta 1957 syntyneisiin.

Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelijana olisi oikeutettu työttömänä ollessa. Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan työttömyyspäivärahasta, jossa ei ole mukana korotusosaa tai korotettua ansio-osaa.

Katso lisätietoa Kelasta. (http://www.kela.fi/vuorottelukorvaus?inheritRedirect=true)

Kuntoutus

Kelasta voi saada tukea sellaiseen koulutukseen, joka mahdollistaa osallistumisen työelämään huolimatta sairaudesta tai vammasta.

Koulutukseen myönnetyn kuntoutuspäätöksen perusteella korvataan:

 • varsinaisia opiskelukustannuksia (esim. lukukausimaksuja ja koulutarvikekustannuksia)
 • koti- ja koulupaikkakunnan välisiä matkakustannuksia, mutta ei kuitenkaan päivittäisiä koulumatkakustannuksia.

Kela tukee ammatillisena kuntoutuksena

 • yleissivistävää koulutusta (esimerkiksi lukiossa), kun se on välttämätöntä päästäksesi ammatilliseen koulutukseen.
 • ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillisesti valmentavaa koulutusta, jossa voit kouluttautua sinulle sopivaan ammattiin.
 • ammatillista uudelleen- ja jatkokoulutusta, joissa voit saada itsellesi uuden ammatin.

Koulutuspaikka on hankittava itse.

Hae Kelan kuntoutusta vasta, kun sinut on hyväksytty koulutukseen ja sinulla on B-lääkärinlausunto kuntoutustarpeestasi ja koulutuksen sopivuudesta.

Koulutuksen ajalta voi hakea kuntoutusrahaa.

Nuoren kuntoutusrahaan on oikeus jos on

 • 16–19-vuotias
 • ja kotikunnassa on laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma.

Lisätietoja kuntoutuksesta Kelan kuntoutuskoulutus

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta, joka perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen. Oppisopimus on joustava, mutta haastava tapa opiskella. Se vaatii oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun.

Oppisopimuksella voit suorittaa:

 • ammatillisen perustutkinnon,
 • ammattitutkinnon ja
 • erikoisammattitutkinnon.

Oppisopimuskoulutuksena voit suorittaa myös sellaista lisäkoulutusta, joka ei johda tutkintoon.

Oppisopimuksella voit opiskella joko koko tutkinnon tai osia siitä.

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen. Lisäksi työnantajalle maksetaan palkkatukea, jos oppisopimuksella palkataan työtön tai työttömyysuhanalainen työntekijä. Enemmän tietoa osoitteessa http://www.sataedu.fi/oppisopimus

Työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Useilla ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille.

 • Työvoimakoulutuksen aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä.
 • Työttömyysetuuden saa korotettuna, jos on sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.
 • Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.
 • Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voi saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.

Lisätietoja TE-toimisto, työvoimakoulutus

%d bloggaajaa tykkää tästä: