Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

SORA-lait

Soveltumattomuus opiskeluun

Vuoden 2012 alussa voimaan tulleen  lainsäädännön (951/20111032/2011) myötä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä on tarkennettu. Säädösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin. Säädöksillä pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Säädöksissä turvataan opiskelijan oikeusturva ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksen pääperiaate on edelleen esteettömyys.

Säädösmuutokset koskevat lakia ammatillisesta koulutuksesta, lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, rikosrekisterilakia, lakia opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta, valtioneuvoston asetusta ammatillisesta koulutuksesta ja valtioneuvoston asetusta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. 1.1.2012 ovat tulleet voimaan Opetushallituksen määräys 38/011/2011 ammatillisten perustutkintojen muuttamisesta ja määräys ammatti- ja erikoisammattitutkintojen muuttamisesta 39/011/2011.

Alla lisätietoa säädöksistä.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta opintojen aikana ja myöhemmin työelämässä. Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset sisältyvät humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan ja liikenteen alan, luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen perusteisiin (Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset). Nämä vaatimukset koskevat 1.1.2012 jälkeen opiskelun aloittaneita opiskelijoita.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa estää opiskelijaksi ottamista. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.
Jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen tai liikenteen turvallisuus sitä edellyttävät, opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen koulutukseen hakeutumisen yhteydessä.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa edellä mainittujen  tutkintojen opiskelijalta, jos

  • opiskelija vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja on näin osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa.
  • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä säädettyjä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.
  • opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä.
  • opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja opintoihin ja       työssäoppimiseen liittyy alaikäisten turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este toimia kyseisen tutkinnon opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä tai työssäoppimisessa, koulutuksen järjestäjällä on oikeus määrätä hänet menemään terveydentilaa ja toimintakykyä koskeviin tutkimuksiin ja tarkastuksiin sekä saada kirjallinen lääkärinlausunto opiskeluoikeuden arviointia varten. Koulutuksen järjestäjä vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä opiskeluoikeuden arviointia varten antaa ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.
Ellei opiskelija suostu lääkärintarkastukseen tai toimita rikostaustaotetta, koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin voi pidättää opiskeluoikeuden siihen asti, kunnes hän suostuu tarkastuksiin ja tutkimuksiin tai toimittamaan pyydetyt todistukset tai rikostaustaotteen.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus, voi hakea koulutuksen järjestäjän asettamalta monijäseniseltä toimielimeltä opiskeluoikeuden palauttamista, jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan syyn vuoksi. Opiskelijan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

Huumausainetestaus

Huumausainetestaus koskee kaikkia opiskelijoita kaikissa tutkinnoissa, myös ennen 1.1.2012 aloittaneita.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (951/2011 34 a §) asettamin edellytyksin koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen,

  •  jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Lisäksi edellytetään, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja että opiskelija toimii erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä vaativissa tehtävissä.

Lisäksi edellytetään, että opiskelijan toiminta kyseisissä tehtävissä huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena johtaa johonkin seuraavista tilanteista:

  •   vaarantaa vakavasti opiskelijan itsensä tai toisen henkeä ja terveyttä
  •   vaarantaa vakavasti liikenteen turvallisuutta   vaarantaa vakavasti salassapitosäännöksin suojattuja tietoja
  •   lisää merkittävästi huumaavien aineiden laitonta kauppaa ja leviämistä.

Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Opiskelijalle tehtävään huumausainetestaukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveyshuoltolain (1383/2001) 19 §:ssä säädetään työntekijän testauksesta.

%d bloggaajaa tykkää tästä: