Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Kurinpitotoimet

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä

1. Tarkoitus

Tässä suunnitelmassa määritellään yhtenäiset menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa kurinpitokeinojen käyttämisessä, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt. Se täydentää Sataedun yhtymähallituksen hyväksymiä Sataedun järjestyssääntöjä ja Sataedun asuntolan järjestyssääntöjä (yhtymähallitus 29.5.2018). Näillä edistämme oppilaitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 80. OPH:n määräys OPH-286-2018.

2. Opiskelijan tavaroiden, esineiden tai aineiden tarkastaminen ja haltuun ottaminen

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä (531/2017 § 80).

Rehtorilla ja opettajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on em. esineitä tai aineita, ja ottaa haltuunsa opiskelijalta esine tai aine.

Opiskelijan tavaroiden, esineiden tai aineiden tarkastaminen ja haltuun ottaminen voi tapahtua ainoastaan silloin, kun on ilmeistä, että opiskelijalla on hallussaan kiellettyjä tai vaaraa aiheuttavia tavaroita, esineitä tai aineita ja että opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta eikä opiskelija pysty luotettavasti osoittamaan, että niitä ei ole.

Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelija voi valita oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvista haluamansa henkilön mukaan tarkastukseen, jos tämä on saapuvilla. Em. tarkastuksen suorittamistavasta voidaan poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää esineen tai aineen haltuun ottamisen, rehtorilla tai opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus ja tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita.

Opiskelijan tarkastamisen ja esineiden ja aineiden haltuun ottamisen kirjaa ne toimeenpannut opettaja tai rehtori perusteluineen opiskelijakohtaiseen muistioon Wilmaan. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian. Ilmoituksen tekee haltuun oton tai tarkastamisen tehnyt opettaja tai rehtori soittamalla tai sähköpostitse. Asian käsittelyssä opettaja tai rehtori tekee yhteistyötä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa ja tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus.

Haltuun otettuja tavaroita, esineitä ja aineita tulee säilyttää huolellisesti ja palauttaa ne huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle mahdollisimman pian haltuunotosta. Jos opiskelija on täysi-ikäinen, ne luovutetaan hänelle itselleen työpäivän päätyttyä. Jos opiskelijalta otetaan haltuun huumausaineita, ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita, ammuksia, kaasusumuttimia tai räjähteitä, tulee ne luovuttaa poliisille välittömästi. Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunotosta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Tavaroiden luovuttaminen ja hävittäminen kirjataan opiskelijakohtaiseen muistioon Wilmaan.

Em. toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen tai yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja opiskelijan tarkastamisessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta.

Voimakeinojen käyttämistä tulee välttää opiskelijan tavaroiden, esineiden tai aineiden tarkastamisen ja haltuun ottamisen yhteydessä. Jos voimakeinoja joudutaan käyttämään, opettaja tai rehtori tekee asiasta selvityksen koulutuksen järjestäjän asettaman SORA-toimielimen puheenjohtajalle. Asian käsittely ja selvitys kirjataan opiskelijakohtaiseen muistioon.

Edellä kuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa silloin, kun opiskelija osallistuu HOKSin mukaiseen koulutukseen tai toimintaan.

3. Kurinpito

3.1. Kirjallinen varoitus

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän

 1. häiritsee opetusta,
 2. käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä,
 3. menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestystä,
 4. kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä (513/2017 § 84) tai
 5. on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Mikäli harkinnan jälkeen päädytään siihen, että opiskelijalle tulisi antaa kirjallinen varoitus, tehdään asiasta selvitys rehtorille. Selvityksen tekee opettaja tarvittaessa yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. Rehtori voi luotettavan selvityksen saatuaan antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. Ennen kirjallisen varoituksen antamista on opiskelijalle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Kirjallisen varoituksen kohdistuessa alle 18-vuotiaaseen opiskelijaan on myös opiskelijan huoltajalle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi. Rehtori kutsuu opiskelijan ja huoltajan kuulemistilaisuuteen.

Kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori ja siitä tehdään viranhaltijapäätös Web-tallennukseen. Asian käsittely ja siitä tehty selvitys kirjataan opiskelijakohtaiseen muistioon Wilmaan. Päätös kirjataan Wilman päätösrekisteriin. Päätös annetaan tiedoksi kirjallisesti joko suoraan keskustelun jälkeen tai postitse ja siihen liitetään valitusosoitus.

3.2. Määräaikainen erottaminen

Opiskelija voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelija voidaan erottaa opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Erottamisen perusteena voi olla vakava teko tai laiminlyönti tai se, että opiskelija jatkaa laissa tarkoitettua epäasiallista käytöstään vielä kirjallisen varoituksen saamisen jälkeenkin. Päätöksen määräaikaisesta erottamisesta tekee SORA-toimielin.

Mikäli opiskelija vielä kirjallisen varoituksen saatuaan jatkaa epäasiallista käytöstään, opettaja tarvittaessa yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa tekee asiasta selvityksen rehtorille. Rehtori arvioi teon vakavuuden ja tekee harkintansa mukaan SORA-toimikunnalle esityksen opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta. Ennen määräaikaista erottamista on SORA-toimikunnan annettava opiskelijalle mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Kirjallisen varoituksen kohdistuessa alle 18-vuotiaaseen opiskelijaan on myös opiskelijan huoltajalle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi. Asian käsittely ja selvitys kirjataan opiskelijakohtaiseen muistioon Wilmaan. Päätös kirjataan Wilman päätösrekisteriin. Päätös annetaan kirjallisesti tiedoksi ja siihen liitetään valitusosoitus.

3.3. Opiskelijan poistaminen opetustilasta

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi oppimistilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Poistamisesta päättää opettaja.

Opiskelijan poistamisesta päättänyt opettaja tekee selvityksen asiasta rehtorille opiskelijakohtaiseen muistioon Wilmaan.

Opetuksesta poistaminen voidaan tehdä jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, eikä siis koko jäljellä olevan loppupäivän ajaksi.

3.4. Opiskelijan opetukseen osallistumisen epääminen

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Opiskelun epäämisestä päättää rehtori. Mikäli opiskelijalta päädytään epäämään opetukseen osallistuminen, eikä rehtori ole heti tavoitettavissa saapumaan tapahtumapaikalle, tekee koulutusjohtaja, koulutuspäällikkö tai muu viranhaltija päätöksen opetukseen osallistumisen epäämisestä ja ilmoittaa sen suullisesti kyseiselle opiskelijalle. Tapahtuneesta toimitetaan kirjallinen selvitys rehtorille, joka tekee asiasta kirjallisen päätöksen heti selvityksen saatuaan. Asian käsittely ja selvitys kirjataan opiskelijakohtaiseen muistioon.  Päätös tehdään web-tallennukseen ja kirjataan Wilman päätösrekisteriin.

3.5. Opiskelijan pidättäminen opetuksesta

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus opiskeluoikeuden arviointia varten saada lääkärin lausunto, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty tarkastus tai tutkimus terveydentilan selvittämiseksi sekä sen perusteella laadittu arvio opiskelijan toimintakyvystä tutkinnon suorittamisen edellyttämien terveydentilavaatimusten suhteen.

Opiskelijan tulee toimittaa nähtäväksi koulutuksen järjestäjän pyynnöstä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 5 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos koulutukseen liittyviin käytännön työtehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.

Jos opiskelija kieltäytyy   terveydentilan toteamiseksi tarkoitetuista tarkastuksista ja tutkimuksista tai jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, koulutuksen järjestäjän asettama SORA-toimielin pidättää häneltä oikeuden opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin tai toimittamaan rikosrekisteriotteen. Samalla kun päätetään opiskelusta pidättämisestä, päätetään päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon eli opiskelusta pidättämisen alkamisajankohdasta.  Asian valmistelu kirjataan opiskelijakohtaiseen muistioon Wilmaan.

3.6. Kurinpito asuntolassa

Koulutuksen järjestäjän asuntolassa asuvalle opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti asuntolan tiloissa tai rikkoo asuntolan järjestystä. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa em. käytöstä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Asioiden käsittely kuvattu kohdissa 3.1. ja 3.2.

3.7. Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa opetustilasta tai koulutuksen järjestäjän tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata kohdassa 3.3. tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa myös oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon kohdassa 3.4. tarkoitetusta opetukseen osallistumisen epäämisestä.

Jos opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat em. tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai erikseen. Opiskelijan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjän asettaman SORA-toimielimen puheenjohtajalle. Asian käsittely ja selvitys kirjataan opiskelijakohtaiseen muistioon Wilmaan. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslaissa 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §.

3.8. Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireillä oloon ja tuomioistuimen ratkaisuun

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan saa aloittaa tai jatkaa samasta syystä kurinpitomenettelyä.

Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan syytteestä, kurinpitomenettelyä ei saa aloittaa eikä jatkaa samasta syystä muutoin kuin sellaisen menettelyn perusteella, jota ei ole katsottava rikokseksi, mutta josta voidaan rangaista kurinpidollisesti.

Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija voidaan kuitenkin erottaa oppilaitoksesta määräajaksi tai opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se on opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella perusteltua.

3.9. Muutoksenhaku

Kirjallista varoitusta, määräaikaista erottamista, opiskeluoikeuden pidättämistä ja asuntolasta erottamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintokäyttölaissa (586/1996) säädetään 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (513/2017 112 §)

Opiskelijan määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista tai opiskeluoikeuden pidättämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus ole toisin määrännyt.

4. Hallinnon yleiset oikeusturvaperiaatteet kurinpitotoimia käytettäessä

Kurinpitotoimien käyttöä ohjaavat Suomen perustuslaissa (731/1999) ja hallintolaissa (434/2003) säädetyt hallinnon oikeusturvaperiaatteet.

 • Yhdenvertaisuusperiaate: opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti, johdonmukaisesti ja syrjimättä.
 • Tarkoitussidonnaisuuden periaate: kurinpitokeinoja käytetään ainoastaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Keinoja ei saa käyttää esimerkiksi kostamis- tai loukkaamistarkoituksessa.
 • Objektiviteettiperiaate: rankaiseminen perustuu asiallisiin, hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin.
 • Suhteellisuusperiaate: kurinpitotoimet ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden ja ankaruudeltaan oikeassa suhteessa teon moitittavuuteen nähden.
 • Luottamuksensuojaperiaate: turvaa yksilön suojaa julkista valtaa vastaan ja antaa yksityiselle oikeuden luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen

5. Suunnitelman laatiminen yhteistyössä eri tahojen kanssa

Suunnitelman sisällöstä tiedotetaan ja keskustellaan

 • opiskelijoiden, toimipaikkojen opiskelijakuntien ja Sataedun opiskelijakunnan kanssa. Suunnitelmasta tiedotetaan opiskelijoiden perehdytyksessä ja opiskelijan oppaassa.
 • opettajien ja muun henkilöstön kanssa työhön perehdytyksen, koulutuspäivien ja tiimikokousten yhteydessä. Suunnitelma on Intrassa.

Suunnitelmasta tiedotetaan huoltajia kotiväenilloissa ja opiskelijan oppaassa.

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien, erityisesti opiskeluterveydenhoitajien ja kuraattorien kanssa. Suunnitelman valmisteluun osallistuvat Sataedun opiskeluhuoltoryhmä ja   opiskeluhuollon ohjausryhmässä.

6. Suunnitelman seuraaminen

Suunnitelmaa seurataan, sen toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan osana Sataedun toimintajärjestelmän laadun arviointia.

%d bloggaajaa tykkää tästä: